Posted by: Pastor Terry Hagedorn | May 30, 2009

The Greatest Verse–in any language!

John 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đă ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.


Categories

%d bloggers like this: